Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.

 Zamknij informację  • Definicje
  • Regulamin – niniejszy dokument, określający prawa i obowiązki Użytkowników serwisu Klub Zniżek.
  • Klub Zniżek – platforma zakupów grupowych, prowadzona pod adresem www.klubznizek.pl, umożliwiająca Klientom dokonywanie zakupów Ofert po obniżonych cenach.
  • Oferta – produkt lub usługa, wystawiona przez Partnera, która jest sprzedawana za pośrednictwem Klubu Zniżek w określonym czasie. Każda Oferta opisana jest poprzez podanie jej wartości, procentowej zniżki, ceny po rabacie, szczegółowego opisu, danych Partnera, terminów ważności, zdjęcia Oferty oraz mapki lokalizacyjnej miejsca lub miejsc świadczenia Oferty.
  • Próg Sprzedaży – minimalna liczba Ofert, która musi zostać sprzedana, aby dana Oferta w danej cenie stała się wiążąca dla Partnera.
  • Partner – firma sprzedająca swoją ofertę za pośrednictwem serwisu Klub Zniżek.
  • Użytkownik – każda osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna, które dokonają rejestracji w serwisie Klub Zniżek, w celu dokonywania zakupów prezentowanych Ofert lub dokonają zakupu oferty bez rejestrowania się.
  • Kupon – dokument, otrzymywany przez Użytkownika po zakupie wybranej przez siebie Oferty, uprawniający do skorzystania z niej u danego Partnera.
  • Konto Użytkownika – zindywidualizowana część serwisu Klub Zniżek, właściwa dla każdego zarejestrowanego Użytkownika, do której dostęp zabezpieczony jest unikalnym loginem oraz hasłem. Z poziomu Konta Użytkownik ma prawo dokonywać zakupów Ofert, zmieniać, uzupełniać lub kasować swoje dane, przeglądać historię swoich zakupów oraz punktów zgromadzonych w Programie Premiowym.
  • Program Premiowy – program lojalnościowy prowadzony przez serwis Klub Zniżek dla zarejestrowanych Użytkowników, polegający na zbieraniu przez nich punktów za różne akcje, w szczególności za rejestrację w serwisie oraz za każde polecenie serwisu Klub Zniżek nowym Użytkownikom i mogących być wykorzystanymi w celu dokonania zapłaty za zakupioną Ofertę.
  • Punkty Premiowe – punkty przyznawane uczestnikom Programu Premiowego za każde skuteczne polecenie serwisu Klub Zniżek.
 • Warunki korzystania z serwisu Klub Zniżek
  • Każda osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna, chcąca zostać zarejestrowanym Użytkownikiem serwisu, zobowiązana jest wypełnić formularz rejestracyjny, poprzez podanie imienia, nazwiska i adresu e-mail, będącego jednocześnie loginem do serwisu Klub Zniżek oraz zdefiniowanie hasła dostępu do Konta Użytkownika.
  • Użytkownik ma prawo do wglądu w podane dane, do ich poprawiania, uzupełniania oraz usunięcia. Usunięcie danych nie może mieć miejsca w przypadku zakupienia Oferty, natomiast może nastąpić po opłaceniu jej.
  • Jeżeli proces rejestracji przebiegł poprawnie, w serwisie Klub Zniżek utworzone zostaje indywidualne Konto Użytkownika, umożliwiające mu dokonywanie zakupów Ofert.
  • Utworzenie Konta Użytkownika jest bezpłatne.
  • Każdy Użytkownik może posiadać wyłącznie jedno Konto Użytkownika. Użytkownik nie może korzystać z Kont innych Użytkowników, nie wolno mu również udostępniać danych swojego konta innym Użytkownikom. W przypadku naruszenia powyższych zapisów lub wykorzystywania Konta Użytkownika do celów niezgodnych z niniejszym Regulaminem, serwis Klub Zniżek może zawiesić czasowo lub definitywnie usunąć Konto Użytkownika.
  • Użytkownik, który nie dokonał rejestracji w serwisie Klub Zniżek, może pomimo tego kupować Kupony, podając podczas dokonywania płatności adres poczty elektronicznej, na który otrzyma Kupon. Niezarejestrowany Użytkownik nie może jednak korzystać z pełnej funkcjonalności serwisu, w tym z takich opcji jak Program Premiowy, historia zakupów itp.
 • Dokonywanie zakupów Ofert i korzystanie z nich
  • Użytkownik, który jest zainteresowany aktualną Ofertą prezentowaną w serwisie Klub Zniżek, może złożyć deklarację jej zakupu poprzez kliknięcie na ikonę Kup Teraz! w panelu interesującej go Oferty.
  • Po złożeniu deklaracji zakupu Oferty, Użytkownik ma możliwość wyboru liczby kupowanych Ofert oraz formy dokonania płatności za transakcję.
  • Serwis Klub Zniżek umożliwia swoim Użytkownikom dokonywanie płatności za pomocą przelewów online, przelewów tradycyjnych z rachunków internetowych, kart płatniczych i kredytowych. Szczegółowe możliwości opłacania transakcji za pomocą przelewu lub karty wydanej przez konkretną instytucję, określane są w regulaminach niniejszych instytucji.
  • Wszelkie ceny Ofert podawane przez Klub Zniżek są cenami brutto i zawierają podatek VAT. Użytkownik, korzystający z serwisu Klub Zniżek, nie ponosi żadnych innych kosztów.
  • Po dokonaniu zakupu i opłaceniu go, Użytkownik otrzymuje na swoje Konto informację o statusie transakcji.
  • Jeżeli transakcja została zaakceptowana, a Oferta osiągnęła Próg Sprzedaży, zarejestrowany Użytkownik otrzymuje na podany przy rejestracji adres poczty elektronicznej gotowy do wydrukowania Kupon. Użytkownik, który nie dokonał rejestracji, otrzymuje Kupon na adres poczty elektronicznej podany podczas kupowania Oferty.
  • Kupon jest jedynym dokumentem, uprawniającym do skorzystania z Oferty. Każdy Kupon zabezpieczony jest unikalnym kodem kuponu oraz numerem identyfikacyjnym, służącymi do weryfikacji oryginalności kuponu.
  • Kupon ważny jest przez ściśle określony czas, podany w szczegółach każdej Oferty oraz naniesiony na Kuponie. Po upływie tego czasu, Kupon staje się nieważny, a Partner nie ma obowiązku honorowania go.
  • Kupon obowiązuje na ściśle określone produkty lub usługi z oferty Partnera. Wykorzystanie Kuponu na inne produkty lub usługi z oferty Partnera nie jest możliwe, chyba, że Partner wyrazi na to zgodę.
  • W celu skorzystania z Oferty, Użytkownik powinien przedstawić Kupon właściwemu Partnerowi przed rozpoczęciem korzystania z Oferty w formie papierowej (wydruk) lub elektronicznej (plik PDF). Partner ma obowiązek zweryfikować ważność i oryginalność kuponu. Zweryfikowany Kupon pozostaje u Partnera, a Użytkownik może rozpocząć korzystanie z Oferty.
  • Wszelkie próby posługiwania się nieważnymi lub nieoryginalnymi Kuponami są odnotowywane przez Partnera i przekazywane serwisowi Klub Zniżek, który w uzasadnionych przypadkach podejmie określone kroki prawne w celu zabezpieczenia swoich dóbr.
  • W przypadku dokonania zakupu Oferty, której Próg Sprzedaży nie został osiągnięty w momencie dokonywania zakupu, Użytkownik musi poczekać na przekroczenie Progu, a w chwili gdy to nastąpi, może korzystać z Oferty, w sposób określony w punktach 3.6 – 3.9 Regulaminu.
  • Wszelkie próby indywidualnych zmian warunków kuponów bezpośrednio z Partnerami z pominięciem Klubu Zniżek, w szczególności zmian terminów ważności kuponów oraz zmiany usług lub produktów, których dotyczą kupony, mogą spowodować zwolnienie z odpowiedzialności Klubu Zniżek za honorowanie tak zmodyfikowanych kuponów przez danego Partnera.
 • Warunki szczegółowe
  • Kupon nie może być zamieniony na jego równowartość pieniężną.
  • Kupon musi być wykorzystany w całości za jednym razem, chyba że postanowienia zawarte w szczegółach Oferty stanowią inaczej. W przypadku niewykorzystania całej wartości Kuponu, Użytkownikowi nie przysługuje zwrot niewykorzystanej różnicy w formie pieniężnej.
  • W przypadku skorzystania z usług Partnera na kwotę większą, niż ta, na którą opiewa Kupon, Użytkownik zobowiązany jest dopłacić różnicę Partnerowi.
  • Użytkownik może skorzystać więcej niż jeden raz z danej Oferty, a także wykorzystać więcej niż jeden Kupon podczas jednokrotnego korzystania z Oferty, chyba że szczegółowe warunki Oferty stanowią inaczej.
  • W przypadku niewykorzystania Kuponu przez Użytkownika lub chęci skorzystania z niego po upływie jego terminu ważności, Użytkownikowi nie przysługują żadne prawa z tytułu posiadania Kuponu, nie może on też rościć sobie prawa do rekompensaty lub zwrotu opłaty za Kupon.
  • Kupony zakupione za pośrednictwem serwisu Klub Zniżek nie mogą być odsprzedawane dalej osobom trzecim, nie mogą one również być wykorzystywane do zawierania transakcji hurtowych.
  • Użytkownicy mają prawo do przystąpienia do Programu Premiowego, w którym gromadzą Punkty Premiowe.
  • 1 Punkt Premiowy ma wartość 1 PLN i o tyle obniża koszt zakupu wybranej przez Użytkownika Oferty.
  • Punkty Premiowe są przyznawane zarejestrowanym Użytkownikom za każde skuteczne polecenie serwisu Klub Zniżek nowym Użytkownikom, w okresie do 4 dni roboczych, w kwocie 5 Punktów za 1 polecenie. Za skuteczne polecenie uważa się takie, dzięki któremu nowy Użytkownik, korzystający z IP innego od polecającego, zarejestrował się w serwisie Klub Zniżek i dokonał pierwszego zakupu Oferty, za kwotę minimum 25 zł.
  • Punkty Premiowe mogą być przyznane także za inne działania Użytkownika, w szczególności za pierwszą rejestrację w serwisie nowego Konta Użytkownika (przy czym przez nowe Konto Użytkownika rozumie się konto dla takiego adresu mailowego, z którego wcześniej nie dokonano żadnego zakupu oraz który nie był zapisane w żadnej z baz newsletterowych), zakup konkretnej Oferty, wyróżnionej w otrzymanym przez Użytkownika e-mailu oraz w postaci zwrotu za niewykorzystane kupony.
  • Jeżeli Użytkownik decyduje się na dokonanie zakupu z wykorzystaniem Punktów Premiowych, odpowiednia liczba Punktów Premiowych jest pobierana z jego Konta i otrzymuje on Kupon bez konieczności dokonywania opłaty środkami pieniężnymi. W przypadku nie posiadania przez Użytkownika wystarczającej liczby Punktów Premiowych, kwota do zapłaty zostanie pomniejszona o wartość posiadanych Punktów Premiowych.
  • Kupony opłacone Punktami Premiowymi uzyskanymi w inny sposób niż opisany w 4.9 i 4.10, są nieważne.
  • Punkty Premiowe nie podlegają wymianie na środki pieniężne.
 • Odpowiedzialność stron
  • Serwis Klub Zniżek, poprzez proces doboru Partnerów, dokłada wszelkich starań, aby Oferty przez nich świadczone były możliwie najlepszej jakości. Niemniej, jako pośrednik w transakcji sprzedaży, serwis Klub Zniżek nie ponosi odpowiedzialności za jakość produktu lub usługi oferowanej przez Partnera, w szczególności za wszelkie możliwe straty i uchybienia, powstałe podczas lub w wyniku korzystania z Oferty Partnera. Wszelką odpowiedzialność za ewentualne straty z tego tytułu, ponosi Partner, u którego Użytkownik korzystał z Oferty.
  • W przypadku chęci odstąpienia od umowy przez Użytkownika, strony umowy stosują się do postanowień Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827). Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w ciągu 14 dni od daty jej zawarcia, to jest od daty zakupu kuponu. W takiej sytuacji Użytkownikowi zwracana jest w formie gotówkowej równowartość kwoty pieniężnej, za którą kupił kupon.
  • W szczególnych przypadkach istnieje możliwość otrzymania zwrotu za zakupiony kupon po upływie 14 dni od daty zawarcia umowy. Dotyczy to następujących sytuacji: zaprzestanie świadczenia usług przez Partnera, na które Użytkownik posiada ważny, niewykorzystany kupon, odmowa realizacji ważnego, niewykorzystanego kuponu przez Partnera. Chęć rezygnacji z kuponu pomimo obiektywnej możliwości skorzystania z niego nie może być podstawą do zwrotu równowartości ceny zakupionych kuponów.
  • Użytkownik, który wykorzystał Kupon, nie ma możliwości odstąpienia od umowy i żądania zwrotu środków wydanych na jego zakup.
  • Klub Zniżek dokłada wszelkich starań, aby serwis Klubu Zniżek działał poprawnie i bez zakłóceń. Niemniej, Klub Zniżek nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty wynikłe z przerw w działaniu serwisu, błędów w nim występujących czy też ingerencji osób trzecich, jak również za niedozwolone działania samych Użytkowników, a także utratę przez nich loginu i hasła dostępu do serwisu. Klub Zniżek zastrzega sobie również prawo do zwiększenia lub zmniejszenia możliwości serwisu w dowolnie wybranym momencie.
  • Wszelkie informacje zawarte w serwisie Klub Zniżek, w szczególności zdjęcia, filmy, nazwy własne, marki, loga, opisy usług i produktów, są własnością serwisu Klub Zniżek oraz odpowiednich Partnerów. Jakiekolwiek korzystanie z nich, w szczególności kopiowanie, powielanie, zmienianie jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu zgody serwisu Klub Zniżek i odpowiedniego Partnera.
  • Klub Zniżek zastrzega sobie prawo do zmiany osobowości prawnej lub zmiany podmiotu właścicielskiego bez konieczności informowania o tym fakcie Użytkowników.
  • Dane osobowe, podawane przez Użytkowników w serwisie Klub Zniżek, są przetwarzane na mocy obowiązującego w Polsce prawa, zgodnie z z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zmianami). Szczegółowe informacje o ochronie danych osobowych w serwisie Klub Zniżek dostępne są w dziale Polityka Prywatności.
  • Klub Zniżek zastrzega sobie prawo do udostępniania danych przekazanych przez Użytkowników uprawnionym do tego organom, stosownie do obowiązujących przepisów prawnych.
 • Postanowienia końcowe
  • Wszelkie zmiany Regulaminu będą niezwłocznie zamieszczane na niniejszej stronie internetowej.
  • Nieprzestrzeganie postanowień Regulaminu przez Użytkownika może skutkować zawieszeniem lub usunięciem jego Konta z serwisu Klub Znizek.
  • Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji na działanie serwisu Klub Zniżek. Reklamacje należy składać w formie elektronicznej lub pisemnej na adresy podane w dziele Kontakt. Reklamacja powinna zawierać dane Użytkownika oraz charakterystykę zaistniałej sytuacji. Klub Zniżek ma 14 dni na rozpatrzenie reklamacji. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail Użytkownika. Reklamację można zgłosić w terminie 14 dni od daty zaistnienia powodu reklamacji, jednak nie później niż w ostatnim dniu terminu ważności danego kuponu.
  • W sytuacji, gdyby którekolwiek postanowienie Regulaminu zostało uznane prawomocnym wyrokiem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia nie tracą mocy.
  • W przypadku zdarzeń nie objętych Regulaminem stosuje się prawo polskie, za sąd przyjmując właściwy sąd powszechny.